Oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta


Ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji osobnog vozila i oslobađanje od plaćanja cestarina za uporabu autocesta i objekata s naplatom (most, tunel, vijadukt i slično) propisano je odredbama Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13 i 148/13) i uređeno Pravilnikom o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine („Narodne novine“, broj 136/11).

Stupnjevi tjelesnog oštećenja osoba s invaliditetom koje mogu ostvariti navedena oslobađanja su:

Zakonom o cestama, propisano je da osobe s 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više postotaka, ne plaćaju godišnju naknadu za uporabu javnih cesta za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu (ili koji koriste temeljem ugovora o leasingu).

Zakona o cestama, propisano je da osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 80% ili više postotaka, hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata sa 100% tjelesnog oštećenja te osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje osjetila vida od 100%, ne plaćaju cestarinu za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste temeljem ugovora o leasingu.

Pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine osobe s invaliditetom ostvaruju na temelju rješenja koje, na zahtjev stranke, u upravnom postupku donosi Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.

POSTUPAK PRIBAVLJANJA RJEŠENJA MINISTARSTVA

U svrhu ostvarivanja navedenih prava, podnositelj zahtjeva Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture podnosi pisani zahtjev (primjer obrasca možete pronaći ovdje). Pisani zahtjev treba sadržavati osobne podatke (ime i prezime, adresa i OIB) i navođenje prava za koje se traži izdavanje rješenja.

Zahtjevu se prilaže:

  • preslika prometne dozvole (iznimno, ako je zahtjev podnesen prije registracije, podnositelj zahtjeva prilaže dokaz o vlasništvu osobnog automobila (npr. račun o kupljenom vozilu, kupoprodajni ugovor ili ugovor o darovanju koji mora biti na ime podnositelja zahtjeva),
  • preslika rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • 35 kuna upravne pristojbe koje treba nalijepiti na zahtjev.

 

NAPOMENA: Ukoliko se iz zahtjevu priloženog rješenja ne može nedvojbeno utvrditi da se radi o tjelesnom oštećenju na temelju kojega se ostvaruje određeno pravo (najčešće je to slučaj kod zahtjeva za oslobađanje od plaćanja cestarina kada iz priložene dokumentacije nije razvidno koliki se dio tjelesnog oštećenja odnosi na nesposobnost donjih ekstremiteta) podnositelj će zahtjevu još priložiti:

  • nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Od plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 6. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 08/96 – 80/13) oslobođeni su invalidi Domovinskog rata, supružnici i djeca branitelja poginulih, zatočenih i nestalih u Domovinskom ratu.

Zahtjev s priloženom dokumentacijom podnosi se osobno ili preporučenom poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb

NAPOMENA: Iz razloga što se zahtjevu prilažu preslike osobnih dokumenta i upravna pristojba, u slučaju dostavljanja dokumentacije putem pošte, zahtjev s dokumentacijom treba dostaviti preporučenom poštom.

Zahtjev za izdavanjem rješenja ne mora se podnositi svake godine, jer jednom izdano rješenje je važeće sve dok se ne promijene okolnosti vezane za stupanj tjelesnog oštećenja ili vlasništvo vozila. U takvim slučajevima, podnosi se zahtjev s prilozima kao i prilikom prvobitnog podnošenja zahtjeva, ali s dokumentacijom o novonastalim okolnostima (npr. recentna preslika rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, prometna dozvola za novog vozila i sl.).

U slučaju promjene podataka (prezimena podnositelja zahtjeva, mjesta prebivališta ili samo registracijske oznake vozila), kao i u slučaju gubitka originalnog rješenja, Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, podnosi se pisani zahtjev kojem se prilažu preslike dokumenata temeljem kojih se mogu utvrditi promijenjeni podaci (preslika osobne iskaznice i preslika prometne dozvole).U tom slučaju prilaganja državnih biljega nije određeno.

OSTVARIVANJE PRAVA NA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA GODIŠNJE NAKNADE

Pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade osoba s invaliditetom ostvaruje prilikom registracije vozila u stanicama za tehnički pregled, kada dostavlja presliku rješenja Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Na taj način iznos računa za registraciju biti će umanjen za iznos godišnje naknade koji se utvrđuje prema radnom obujmu motora automobila u cm3.