Pomoć za podmirenje stanovanja

Što se smatra troškovima stanovanja?

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.

Kome se priznaje pravo na naknadu za troškove stanovanja?

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade.

Gdje se može ostvariti pravo na naknadu za troškove stanovanja i u kojem iznosu?

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb, do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu ili kućanstvu. Pravo na naknadu za troškove stanovanja jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb može odobriti i do iznosa zajamčene minimalne naknade kada se po mišljenju centra za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.

Na koji način se isplaćuje naknada za troškove stanovanja?

Naknada za troškove stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.

Pomoć u ogrjevu

Samcu ili obitelji koji se grije na drva može se jednom godišnje osigurati 3 m3 drva ili se može odobriti novčani iznos za podmirenje troškova grijanja u visinu koju svojom odlukom odredi nadležna jedinica područne samouprave.