Pravo na ortopedska i druga pomagala

Pravilnikom se propisuju uvjeti i način ostvarivanja prava iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja na:

  • ortopedska i druga pomagala, očna pomagala, tiflotehnička pomagala, slušna pomagala, surdotehnička pomagala, govorna pomagala, dodirna pomagala i stomatološka pomagala (u daljnjem tekstu: pomagala)
  • popravak pomagala
  • rezervne dijelove pomagala
  • potrošni materijal za pomagala.

 

Pomagalo propisuje izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite (opće/obiteljske medicine, pedijatrije i stomatologije) a na osnovu prijedloga specijalista.  Za neka pomagala nije potrebno odobrenje nadležnog liječničkog povjerenstva HZZO-a.

Ukoliko je za ostvarivanje prava na pomagalo potrebno odobrenje liječničkog povjerenstva HZZO-a, izabrani doktor propisuje pomagalo na odgovarajućoj tiskanici, koju zajedno s medicinskom dokumentacijom i potankim obrazloženjem medicinske indikacije za pomagalo, te tehničkom dokumentacijom osigurana osoba dostavlja na odobrenje nadležnom liječničkom povjerenstvu HZZO-a.

Iznimno,osigurana osoba može, na prijedlog nadležnog doktora, ostvariti pravo na pomagala koja nisu utvrđena u Popisu pomagala, a koja su se osiguranim osobama odobravala prije stupanja na snagu ovog Pravilnika. Prijedlog, propisuje nadležni doktor (specijalist ili izabrani doktor) na tiskanici potvrde o pomagalu, te zajedno s medicinskom dokumentacijom i potankim obrazloženjem medicinske indikacije za pomagalo, osigurana osoba dostavlja na odobrenje liječničkom povjerenstvu za pomagala Direkcije (adresa: Margaretska 8,Zagreb) neposredno ili putem područnog ureda Zavoda prema mjestu svog prebivališta.

Uvjeti i način ostvarivanja prava na pomagala

Osigurana osoba  ima pravo na pomagalo ako ispunjava uvjet prethodnog obveznog zdravstvenog osiguranja u HZZO-u u trajanju od najmanje 9 mjeseci neprekidno, odnosno 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine prije nastupa potrebe za pomagalom, ako međudržavnim ugovorom nije drukčije propisano.

Iznimno, osigurana osoba – dijete do navršene 18. godine života, osigurana osoba sa smetnjama u duševnom i tjelesnom razvoju koja je nesposobna za samostalan život i rad ne mora ispunjavati uvjet prethodnog osiguranja u Zavodu

Osiguranoj osobi Zavod osigurava pomagalo odgovarajućeg standarda i kvalitete u vrijednosti propisanoj u Popisu pomagala.

Ako osigurana osoba kod ugovornog isporučitelja nabavi pomagalo veće vrijednosti, razliku u cijeni pomagala kao i cijenu popravka tog pomagala snosi osobno

Rokovi uporabe pomagala određuju se prema dobnim skupinama osiguranih osoba kako slijedi:

  1. – do navršene 7. godine života
  2. – od navršene 7. do navršenih 18 godina života

III. – iznad 18. godine života

Rokovi

Tiskanica potvrde o pomagalu vrijedi 30 dana od dana propisivanja, odnosno 30 dana od dana odobrenja liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije Zavoda, liječničkog povjerenstva Zavoda ili ovlaštenog radnika Zavoda ovisno o tome tko odobrava pomagalo, te je u tom roku osigurana osoba obvezna naručiti propisano pomagalo kod ugovornog isporučitelja.

Ugovorni isporučitelj obvezan je pomagalo isporučiti odmah, odnosno najkasnije u roku od 30 dana od dana narudžbe, ako ugovorom nije drukčije utvrđeno

Osiguranoj osobi koja se nalazi na bolničkom liječenju ili bolničkoj medicinskoj rehabilitaciji zdravstvena ustanova obvezna je osigurati sva potrebna pomagala i potrošne materijale u skladu s ugovorenim standardom zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Doktor odgovarajuće specijalnosti u nadležnoj bolničkoj zdravstvenoj ustanovi obvezan je najmanje 7 dana prije otpusta s bolničkog liječenja osiguranoj osobi prema medicinskoj indikaciji utvrđenoj ovim Pravilnikom predložiti sva potrebna pomagala koja će koristiti nakon izlaska iz bolničke zdravstvene ustanove.

Propisana pomagala obvezno se navode u otpusnom pismu.

Na osnovi ovjerene potvrde o pomagalu (DOZNAKE),osigurana osoba nabavlja takvo pomagalo pri ugovornim ljekarnama odnosno kod ugovornog isporučitelja pomagala.

 

Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima