Pravo na uvećani dječji doplatak

Tko su korisnici prava

Pravo na doplatak za djecu može ostvariti roditelj, posvojitelj, skrbnik, očuh, maćeha, baka, djed i osoba kojoj je, na temelju rješenja nadležnog tijela za poslove socijalne skrbi, dijete povjereno na čuvanje i odgoj za svu djecu koju uzdržava, pod uvjetima utvrđenim Zakonom;

korisnik doplatka za djecu može biti i punoljetno dijete bez oba roditelja koje je na redovitom školovanju.

Doplatak za djecu pripada za djecu rođenu u braku, izvan braka, za posvojenu djecu ili pastorčad, a kada djeca nemaju roditelje i za uzdržavanu unučad i drugu djecu bez roditelja.

Vrste uvećanog dječjeg doplatka

Uvećani dječji doplatak za dijete s lakšim oštećenjem zdravlja

Uvećani dječji doplatak za dijete s težim oštećenjem zdravlja

Iznos uvećanog dječjeg doplatka za dijete s lakšim oštećenjem zdravlja

25% veća svota od pripadajuće svote doplatka i mjesečno može iznositi 374,18 kn, 311,81 kn ili 249,45 kn).

Iznos uvećanog dječjeg doplatka za dijete s težim oštećenjem zdravlja

25 % od proračunske osnovice i mjesečno iznosi 831, 50 kn

Dijete s težim ili teškim invaliditetom
Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu („Narodne Novine“ broj: 82/15.), izmijenjena je odredba, prema kojoj za dijete s težim oštećenjem zdravlja, utvrđenim prema posebnim propisima pripada doplatak za djecu do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 27 godina života. Prema novoj odredbi pravo na doplatak za dijete s težim ili teškim invaliditetom, utvrđenim prema posebnim propisima, pripada od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na doplatak i traje sve dok taj invaliditet postoji.
Pravo na doplatak za dijete s težim ili teškim invaliditetom pripada pod uvjetom da je invaliditet nastao prije 18. godine života ili za vrijeme redovitog školovanja djeteta.

Doplatak za djecu ne pripada korisniku:

  • za vrijeme dok se dijete nalazi na školovanju u inozemstvu osim ako međunarodnim ugovorom ili pravilima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti nije drukčije određeno;
  • za dijete koje je stalno smješteno u ustanovi u kojoj ima uzdržavanje na teret državnog proračuna;
  • pravo na doplatak za djecu prestaje stupanjem tog djeteta u brak.

 

Podnošenje zahtjeva

 VAŽNO!!!

Pravo na doplatak ostvaruje se na osnovi zahtjeva podnesenog do 1. ožujka. Ako se zahtjev za nastavno ostvarivanje prava ne podnese do 1. ožujka tekuće godine, pravo se može ostvariti, ali ne nastavno od 1. ožujka, već od datuma kada je zahtjev podnesen.

Zahtjev se podnosi nadležnoj područnoj službi Zavoda prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva. Zahtjev se može dostaviti osobno ili poštom, može se podnijeti i usmeno u zapisnik.  Uz zahtjev se podnosi određena DOKUMENTACIJA, ovisno o tome  je li podnositelj zahtjeva već korisnik doplatka za djecu ili zahtjev podnosi prvi put.

  • Uz zahtjev za prvo priznavanje prava na doplatak za djecu (NOVI KORISNICI):

Podaci za identifikaciju podnositelja zahtjeva, djece i članova kućanstva: preslika osobne iskaznice, preslika potvrde iz matica ili elektronički zapis iz matica e-Građani  (potvrda o rođenju, vjenčanju, razvodu)

– potvrda MUP-a o statusu azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom ili statusa člana njihove obitelji

–  rješenje centra za socijalnu skrb, odnosno odluka suda (o skrbništvu, udomiteljstvu, o čuvanju i odgoju djeteta).

  • Uz zahtjev za nastavno ostvarivanje prava (postupak prevođenja):

– dokazi za identifikaciju novih članova kućanstva

– izjava o promjenama u radnom statusu ili broju članova kućanstva.

  • Za ostvarivanje prava prema posebnim uvjetima:

–  nalaz i mišljenje o postojanju oštećenja zdravlja djeteta, ako je već donesen, ako nije, izjavu o postojanju oštećenja zdravlja

–  dokaz o smrti roditelja

–  nalaz i mišljenje  o postojanju potpune i trajne nesposobnosti za samostalan život i rad roditelja

–  rješenje o oduzimanju poslovne sposobnosti roditelja.